Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản về Tự Do Hàng Hải ở Biển Đông

Ấn phẩm dưới đây được soạn bởi Eleanor Freund từ Trung tâm Khoa học và các vấn đề quốc tế Belfer thuộc trường Harvard Kennedy, giới thiệu một cách dễ hiểu những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan tới các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Ấn phẩm cũng phân tích tính chất pháp lý của mỗi hoạt động tự do hàng hải mà Mỹ đã tiến hành trên Biển Đông trong năm 2016.

This slideshow requires JavaScript.

Tải toàn văn ấn phẩm ở https://maritimearchives.files.wordpress.com/2017/07/eleanor-freund-2017_freedom-of-navigation-in-the-south-china-sea_a-practical-guide-signed.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s